Akademinė taryba

Akademinė taryba yra Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos (KMAIK) kolegialus akademinių reikalų valdymo organas.

Akademinė taryba atlieka šias funkcijas:

• nustato studijų tvarką;
• tvirtina studijų programas ir teikia direktoriui siūlymus dėl šių programų finansavimo ir Kolegijos struktūros pertvarkos, reikalingos šioms programoms įgyvendinti, vertina atliktų tyrimų rezultatus ir Kolegijos mokslo taikomosios ir meno veiklos kokybę ir lygį;
• tvirtina vidinę studijų kokybės užtikrinimo sistemą ir kontroliuoja, kaip ji įgyvendinama;
• vadovaudamasi Tarybos nustatytais darbuotojų parinkimo ir vertinimo principais, nustato dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinius reikalavimus, dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarką;
• šaukia Kolegijos akademinės bendruomenės susirinkimus (konferencijas) svarbiems Kolegijos veiklos klausimams aptarti;
• fakulteto tarybos siūlymu, atsižvelgdama į asmens mokslinės, pedagoginės ar visuomenei reikšmingos veiklos rezultatus, teikia garbės ir kitus vardus;
• svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl Kolegijos vizijos ir misijos, strateginio veiklos plano;
• svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl Statuto pakeitimų;
• svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl kandidatų tinkamumo eiti direktoriaus pareigas;
• svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl Kolegijos reorganizavimo arba likvidavimo planų;
• svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl Kolegijos lėšų ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarkos;
• svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl bendro studijų vietų skaičiaus nustatymo, atsižvelgdama į galimybes užtikrinti studijų ir mokslo, meno veiklos kokybę;
• atlieka kitas teisės aktuose ir Statute nustatytas funkcijas.

Akademinė taryba sudaroma 5 metams iš 15 narių.

Akademinės tarybos sudėtis:

Pirmininkė – doc. dr. Loreta Semaškienė, direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai.
Pirmininkės pavaduotoja – doc. dr. Edita Abalikštienė, Nekilnojamojo turto kadastro katedros docentė.
Sekretorė - Ingrida Poškienė - Bendratechninių mokslų katedros lektorė.
Nariai:
1. Doc. dr. Ernesta Liniauskienė, Hidrotechninės statybos katedros docentė.
2. Dovilė Gustienė, Miškininkystės katedros lektorė.
3. Doc. dr. Laima Česonienė, VDU Kauno botanikos sodo mokslo darbuotoja.
4. Dr. Marius Aleinikovas, LAMMC Miškų instituto direktorius.
5. Dr. Reda Cimmperman, Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotoja.
6. Asta Doftartė, Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedros lektorė.
7. Doc. Dr. Vytautas Bareika, Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedros docentas.
8. Nerijus Marcinkevičius, profesinio mokymo skyriaus vedėjas.
9. Dr. Vaidotas Lygis, kolegijos direktorius, Akademinės tarybos narys pagal pareigas.
10. Aušrinė Žolynaitė, Miško ūkio specialybės II kurso studentė.
11. Saulius Račkys, Miško ūkio specialybės II kurso studentas.
12. Julius Žygaitis, Miško ūkio specialybės II kurso studentas.

Kolegijos Akademinės tarybos sudėtis patvirtinta KMAIK Akademinės tarybos 2016 m. rugsėjo 16 d. posėdyje, protokolo Nr. (1.22-3)-25. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Akademinės tarybos kadencija 5 metai: nuo 2016 m. rugsėjo 16 d. iki 2021 m. rugsėjo 15 d.

KMAIK akademinės tarybos darbo reglamentas