LithuanianEnglish (United Kingdom)
ERASMUS
Apie programą

Erasmus programa skirta aukštojo mokslo kokybės užtikrinimui studentų, dėstytojų ir kito personalo mobilumo skatinimui, daugiašaliam aukštojo mokslo institucijų (AM) bendradarbiavimui tarpusavyje ir su verslo įmonėmis bei laipsnių skaidrumo ir suderinamumo tarp aukštojo mokslo ir profesinio mokymo užtikrinimui.

2007 m., pasibaigus ES SOCRATES programai, oficialiai prasidėjo nauja Mokymosi visą gyvenimą programa (Lifelong Learning Programme). Mokymosi visą gyvenimą paprogramė ERASMUS (toliau ERASMUS programa) skirta aukštajam mokslui, akademiniams mainams aukštojo mokslo srityje skatinti.

Programa simboliškai pavadinta Erazmo Roterdamiečio (1469-1536), žymaus Europos mokslininko vardu, studijavusio ir dėsčiusio daugelyje Europos šalių (Olandijoje, Prancūzijoje, Anglijoje, Italijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje ir dabartinės Belgijos teritorijoje). ERASMUS programa yra atvira visų tipų aukštosioms mokykloms, apima visas studijų kryptis bei studijų lygius (pagrindines studijas, magistrantūrą, doktorantūrą) ir remia

 • studentų mobilumą studijoms (SM) ir praktikoms (PM);
 • dėstytojų ir kito personalo mobilumą ;
 • intensyvių ERASMUS kalbos kursų organizavimą (EILC);
 • daugiašalius projektus: tarptautinių intensyvių programų kūrimą ir vykdymą (IP), jungtinių studijų programų kūrimą (CD), tematinius tinklus (TN);
 • projektus, skirtus bendradarbiavimui tarp aukštojo mokslo institucijų ir įmonių.

Programoje gali dalyvauti tik institucijos, turinčios Erasmus Universiteto Chartiją

Erasmus mobilumo programoje dalyvauja ES šalys: Austrija, Belgija, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Airija, Italija, Liuksemburgas, Olandija, Portugalija, Ispanija, Švedija, Jungtinė Karalystė, Čekija, Slovakija, Slovėnija, Vengrija, Estija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Kipras, Malta, Bulgarija, Rumunija.

Europos ekonominės erdvės šalys: Islandija, Norvegija, Lichtenšteinas.

Asocijuotos šalis: Turkija.

Šveicarija programoje dalyvauja neoficialiai kaip „tylusis partneris", t.y. EK neskiria lėšų Erasmus programos veiklų vykdymui šioje šalyje, tačiau studentų mainai vyksta pagal Erasmus programos taisykles.

Daugiau informacijos galima rasti: http://www.smpf.lt/index.php?id=24

 
Europinė kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema (ECTS)

Europinė kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema (ECTS) - tai sistema, pagrįsta studento darbo laiku, reikalingu tam, kad studentas pasiektų programos tikslus, kurie turėtų būti apibrėžti studijų pasiekimais ir kompetencijomis, kurias turi įgyti studentas. Tai sistema, kuri orientuota į studentą, ir studentas atsiduria jos centre.

ECTS buvo pradėta diegti 1989 metais, Erasmus programos rėmuose. ECTS yra vienintelė kreditinė sistema, kuri buvo sėkmingai patikrinta ir naudojama visoje Europoje.

ECTS leidžia lengviau suprasti ir palyginti studijų programas tiek saviems, tiek ir užsienio studentams. ECTS skatina mainus ir akademinį pripažinimą.


Pagrindiniai ECTS bruožai

ECTS grindžiama susitarimu, kad 60 kreditų (Lietuvoje - 40 nacionalinių kreditų) atspindi vienerių mokslo metų nuosekliųjų studijų studento darbo krūvį. 1 Lietuvos kreditas = 1,5 ECTS kredito

 

 • Studentų darbo krūvis ECTS apima laiką, praleistą paskaitose, seminaruose, o taip pat laiką, kai studentas studijuoja ar dirba individualiai bei ruošiasi egzaminams ar juos laiko ir t.t.
 • Kreditas taip pat suteikia galimybę įvertinti studijų pasiekimų kiekybę. Studijų pasiekimai yra kompetencijų rinkinys, rodantis, ką studentas žinos, supras ar gebės atlikti pasibaigus trumpam ar ilgam mokymo procesui.

Kreditus ECTS sistemoje galima gauti tik atlikus tai, ko reikalauja programa ir gavus atitinkamą studijų pasiekimų įvertinimą.


Studentams ECTS:

 • užtikrina studijų užsienyje akademinį pripažinimą;
 • suteikia galimybę lankyti nuolatinių dėstomų dalykų užsiėmimus kartus su vietos studentais ir dalyvauti akademiniame priimančiosios institucijos gyvenime;
 • suteikia galimybę toliau studijuoti užsienyje.

Europoje yra daug skirtingų vertinimo sistemų. Studento pasiekimai vertinami vietiniu/nacionaliniu pažymiu arba balu. Siekiant padėti institucijoms konvertuoti studentų „parsivežtus“ įvertinimus, yra sukurta ECTS pažymių skalė. ECTS naudojant kaip kreditų perkėlimo sistemą, greta nacionalinio pažymio yra rašomas ir ECTS pažymys.

 
Išlaikyta/neišlaikyta KMAIK pažymys ECTS pažymys
IŠLAIKYTA 10 A
9 B
8 C
7 D
6 D
5 E
NEIŠLAIKYTA 4 FX
3 FX
2 F
1 F


ECTS taip skiria neigiamus vertinimus FX ir F. FX reiškia: “Nepatenkinamai – norint gauti kreditą, reikia papildomai dirbti”, o F reiškia: “Nepatenkinamai – reikia dar gana daug dirbti”. Daugiau informacijos apie ECTS rasite Europos Komisijos tinklalapyje:

http://ec.europa.eu./education/programmes/socrates/ects/index_en.html

 
Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas

Lietuva, viena paskutiniųjų senajame žemyne pereina prie vieningos Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS).

Įdiegus šią sistemą, Lietuvos aukštojo mokslo institucijos bus labiau matomos, ji padės joms dalyvauti Europos akademinėse iniciatyvose, palengvins lietuviškų diplomų ir kvalifikacijų pripažinimą bei jungtinių studijų programų kūrimą. Tikimasi, kad projekto metu sukurta ECTS nacionalinė koncepcija bus taikoma visose Lietuvos aukštosiose mokyklose kaip vienas iš studijų kokybės užtikrinimo būdų, taip pat tarptautiniam bendradarbiavimui, skaidresniems ir paprastesniems akademiniams mainams.

Lietuvos aukštojo mokslo institucijose parengiant ir įgyvendinant Europos kreditų kaupimo ir perkėlimo nacionalinę koncepciją, bus pritaikoma „Tuning Educational Structures in Europe“ projekto įtvirtinta ECTS metodika.

Šiuo metu vartojama nacionalinė kreditų sistema atlieka tik vieną kreditinės sistemos funkciją - studentų darbo laiko apskaitą. Remiantis 2009 m, balandžio 30 d. priimtu Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (Žin., 2009, Nr. 54-2140), ši samprata turi pasikeisti iki 2011m. rugsėjo 1 d. į kitokį - dualistinį akademinio kredito suvokimą, grindžiamą studento mokymosi apimtimi ir rezultatais.

Projekte pasirinktos 8 studijų kryptys leis patikrinti ECTS metodikos pritaikomumą jose, taip pat skirtingose studijų pakopose (profesinio bakalauro, bakalauro ir magistro) bei skirtingiems šių studijų krypčių programų profiliams. Taigi, greta ECTS diegimo gairių, projektas siekia sukurti demonstracinę ECTS metodikos taikymo versiją kiekvienai studijų sričiai.

Nuolatinę informaciją apie projekto eigą galima rasti projekto tinklapyje www.ects.cr.vu.lt

 
Dokumentai

 

Anketa-paraiška studijoms


Prašymas priimti studijuoti (Application Letter)


Mokymosi sutartis (Learning Agreement studies)


Akademinis išrašas (Transcript of records)


Studento ataskaita


Dėstytojo stažuotės/vizito ataskaita

  

Erasmus studentų chartija (Student Charter)

 

Praktikos sutartis (Learning agreement trainesships)

  

Dėstymo sutartis (Mobility agreement teaching)

 

Stazuotės sutartis (Staff Mobility agreement training)

 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 Sekantis > Paskutinis >>

Puslapis 1 iš 3
About us
Not only this,
 • Cell Phone Jammers
 • Cell Phone Blocker
 • As a result, the fat that you intake is not absorbed by your body.