2012 m. metinė finansinė atskaitomybė ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai


1. Finansinės būklės ataskaita
2. Veiklos rezultatų ataskaita
3. Grynojo turto pokyčių ataskaita
4. Pinigų srautų ataskaita
5. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
6. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
7. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
8. Būsimos pagrindinės nuomos įmokos, numatomos gauti pagal pasiraštytas veiklos nuomos sutartis
9. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
10. Informacija apie išankstinius apmokėjimus
11. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas
12. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus
13. Finansavimo sumų likučiai
14. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
15. Informacijas apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis
16. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas
17. Pagrindinės veiklos kitos pajamos
18. Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos
19. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos
20. Informacija pagal veiklos segmentus
21. 2012 m. metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2012 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2012 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2012 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2012 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys