2014 m. metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų ir mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita
2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014 m. gruodžio 31 d. ataskaita
3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014 m. gruodžio 31 d. ataskaita
4. Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita
5. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
6. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų ataskaita
7. Informacija apie išlaidų stipendijoms ir išmokoms vykdymą
8. Informacija apie išlaidų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti vykdymą
9. Informacija apie išlaidų mokslo ir studijų institucijų darbo užmokesčiui vykdymą
10. Informacija apie išlaidų kitų subjektų, vykdančių atitinkamas asignavimų valdytojų programas ir kurių darbo užmokestis yra įskaičiuotas į asignavimų valdytojų darbo užmokesčio fondą, darbo užmokesčiui vykdymą
11. Informacija apie profesinių, aukštųjų mokyklų rodiklių vykdymą
12. Pažyma apie Valstybės biudžeto lėšų likučius asignavimų valdytojų biudžetinėse sąskaitose (kasoje, kortelėse)
13. Pažyma apie asignavimų valdytojo Valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą pagal patvirtintas programas ir jų finansavimo šaltinius ir asignavimo nepanaudojimo priežastis
14. Aiškinamasis raštas